majandustegevus
MAJANDUSAASTA ARUANNE
aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011
nimi: Mittetulundusühing Pärnu Naiste Varjupaik, registrikood: 80285330
tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Vahe 23-6 linn: Pärnu linn, maakond: Pärnu maakond
postisihtnumber: 80031, telefon: +372 4433510, +372 5201737, +372 4452432, +372 53981620

Sisukord
Tegevusaruanne                                                                                      3
Raamatupidamise aastaaruanne                                                       4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon                                                              4
Bilanss                                                                                                      5
Tulemiaruanne                                                                                        6
Rahavoogude aruanne                                                                          7
Netovara muutuste aruanne                                                                 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad                                             9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                                                                    9
Lisa 2 Raha                                                                                              9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad                                   10
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused                 10
Lisa 5 Annetused ja toetused                                                              10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud                                                  11
Lisa 8 Tööjõukulud                                                                                 11
Lisa 9 Seotud osapooled                                                                      11
Tegevusaruanne
Pärnu naiste varjupaik alustas tegevust 01.11.2009.aastal. Varjupaiga teenust lähisuhtevgivalla all kannatavatele naistele pakutakse renditud
ruumides, kus on 12 voodikohta ning kõik eluks vajalikud olme ja puhkeruumid.
Rahastatud projektid Hasartmaksunõukogu poolt 2011.aastal:
01.01-30.09 Pärnu naiste varjupaiga jätkusuutlik toimimine
01.10-31.12 Pärnu naiste varjupaiga jätkusuutlik toimimine
Pärnu Linnavalitsuse rahastatud projekt nõustamistoa avamiseks
Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill jõuluprojekt varjupaigas viibijatele, sealt väljunutele, töötajatele ja vabatahtlikele.
Artiklid:
1. Artikkel 26.05.11 seminari kohta . „Lähisuhte vägivald on perede hästivarjatud saladus“
http://www.parnupostimees.ee/463444/l%C3%A4hisuhte-v%C3%A4givald-on-perede-h%C3%A4stivarjatud-saladus/
2. Artiklid valdade lehtedes ning kohaliku venekeelses ajalehes Panorama (veebivariant puudub).
Ümarlauad, konverentsid:
26.mail toimus spetsiaalne lähisuhte vägivalla teemale pühendatud igaaastane ümarlaud, kus lisaks kohalikule tugisüsteemile (linna- ja
maavalitsuse esindajad, Sindi linna esindaja, politsei, prokuratuur, ohvriabi, Punane Rist, linna sotsioloog, ajakirjanik) osalesid ka
Sotsiaalministeeriumi esindajad.
Koolitused:
mtü Avitus psühholoogiliste teadmiste klubi;
Praxis kaasamiskoolitus;
PEAK delegeerimine ja juhtiva kaasamine;
mtü Moreno Keskus psühholoogiline nõustamine ja sõltussuhete häirete lahendamine;
"Perevägivalla ennetamine ja ohvrite abistamine" 2-päevane koolitus Pärnus;
Koolitus naistevastasest vägivallast Tartus ja Tallinnas. Koolitajad Norra varjupaikadest.
Muud tegevused
Levitatud varjupaika ja lähisuhte vägivalda selgitavaid trükiseid.
Vastuvõetud mtü Pärnu Naiste Varjupaiga 2010-2022 arengukava.
Osalemine Sindi ja Pärnu linna erinevates ümarlaudel ja mõttekodadel.
Lähisuhte vägivalla teemat ja ning võimalustest vägivallast väljumiseks tutvustamine naisseltsides ning koolide lõpuklassides.
Detsembris avati nõustamistuba lähisuhte vägivalla probleemidega naistele.
Mtü Pärnu Naiste Varjupaik kuulub tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute hulka alates 01.07.2010.a. (17.06.2010, nr.260, avaldatud RT III 2010, 29, 83)
2012.aasta mtü põhitegevusteks on varjupaiga töö jätkamine, abiteenuste väljaarendamine, reklaam- ning teavitusmaterjalide koostamine ja trükkimine ning töötajate koolitamine.

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatuse poolt koostatud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega  reglementeeritakse aruannete koostamist. Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et
mtü Pärnu Naiste Varjupaik 2011 aastaaruanne :
1. kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss
(eurodes)
                                                                          31.12.2011                    31.12.2010              Lisa nr
Varad
Käibevara
Raha                                                                        6 643                           7 089                            2
Nõuded ja ettemaksed                                            563                              0
Kokku käibevara                                                    7 206                           7 089
Kokku varad                                                          7 206                           7 089

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed                                                523                               412
Kokku lühiajalised kohustused                             523                               412
Kokku kohustused                                                   523                               412
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem       6 677                              532
Aruandeaasta tulem                                                     6                            6 145
Kokku netovara                                                      6 683                            6 677
Kokku kohustused ja netovara                          7 206                            7 089

Tulemiaruanne
(eurodes)
                                                                                                            2011             2010                Lisa nr
Tulud
Annetused ja toetused                                                                  27 839            30 875                 5
Kokku tulud                                                                                      27 839            30 875
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud      -9 735              -5 305               6
Mitmesugused tegevuskulud                                                        -1 950              -3 943               7
Tööjõukulud                                                                                    -16 148           -15 482               8
Kokku kulud                                                                                    -27 833            -24 730
Põhitegevuse tulem                                                                                6                   6 145
Aruandeaasta tulem                                                                              6                   6 145

Rahavoogude aruanne
(eurodes)
                                                                                                                    2011             2010         Lisa nr
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem                                                                                       6              6 145
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus                  -563                  0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus            111               -857
Kokku rahavood põhitegevusest                                                            -446             5 288
Kokku rahavood                                                                                         -446             5 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                                       7 089             1 801            2
Raha ja raha ekvivalentide muutus                                                         -446             5 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                                            6 643            7 089            2

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
                                                                                                                                         Kokku netovara
                                                                                   Akumuleeritud tulem
31.12.2009                                                                        532                                                532
Aruandeaasta tulem                                                    6 145                                              6 145
31.12.2010                                                                    6 677                                               6 677
Aruandeaasta tulem                                                           6                                                       6
31.12.2011                                                                    6 683                                               6 683

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
Mtü Pärnu Naiste Varjupaik 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.
Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3200 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3200 euro, kantakse kulusse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud  mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest: ehitised ja rajatised 10%, masinad ja seadmed20%
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Annetused ja toetused
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes nendes perioodides , mi leiavad aset kulud, mille hüvitamiseks sihtfinantseerimine on mõeldud .
Sihtfinantseerimise kajastamisel bilansis ja tulude-kulude aruandes kasutatakse brutomeetodit. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lhtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)
                                                                          31.12.2011           31.12.2010
Sularaha kassas                                                840                          89
Arvelduskontod                                                5 803                     7 000
Kokku raha                                                       6 643                     7 089
                       
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)
                                                                              31.12.2011        31.12.2010
                                                                               Maksuvõlg         Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks                                                     147                  109
Sotsiaalmaks                                                                335                   276
Kohustuslik kogumispension                                       8
Töötuskindlustusmaksed                                            33                      27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad          523                   412
          
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod
                                                                                31.12.2009       Saadud     Tagastatud      31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
tegevuskulud                                                                  2 141         21 811                                  23 952
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks           2 141         21 811                                  23 952
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused                                                                          2 141          21 811                                  23 952
                                                                                  31.12.2010     Saadud       Tagastatud     31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
tegevuskulud                                                               23 952          24 794              4                   48 750
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks        23 952          24 794              4                   48 750
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused                                                                       23 952           24 794             4                    48 750

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)
                                                                                                              2011                   2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                                       24 794                21 811
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused                         3 045                  9 064
Kokku annetused ja toetused                                                     27 839                30 875

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)
                                                                                                              2011                  2010
Tooraine ja materjal                                                                        1 002                    965
Remonditööd                                                                                      440                     322
Hooldustööd                                                                                    1 078                       0
Transpordikulud                                                                              2 183                       0
Üür ja rent                                                                                         3 183                  2 918
Mitmesugused bürookulud                                                           1 160                  1 100
Koolituskulud                                                                                      400                      0
toidukaubad                                                                                        289                      0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud                                                                                9 735                   5 305

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
                                                                                                2011                           2010
transport, sisustus, teenused                                         1 950                           3 943
Kokku mitmesugused tegevuskulud                             1 950                           3 943
Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)
                                                                                              2011                              2010
Palgakulu                                                                         12 015                           11 519
Sotsiaalmaksud                                                               3 965                               3 801
Muud                                                                                      168                                  161
Kokku tööjõukulud                                                         16 148                             15 481
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale             3                                    3
                              
Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
                                                                                            31.12.2011                 31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv                                               5                                    6
2011.aastal seotud osapooltega tehinguid ei tehtud.
Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi


Email again: