tegevused
  2012.aastal  alustas nõustamistoas tööd tugirühm uue teemapaketi järgi. Rühmas käsitletakse järgmiseid teemasid:  tunded, tunnete tundmine, lahtilaskmine, reageerimine, automaatmõtted, suhtlemine, mõtlemise viisid, eneseväärikus, sihtide seadmine, sõltuvused jne.

Huvilised võivad rühmaga liituda helistades telefonil  53981620.

Tegevuskava 2012
Tegevused Eesmärk 
Projektide kirjutamine Mtü PNV jätkutegevuse kindlustamine
Rahastusvõimaluste laiendamine Teenuste kvaliteedi tõstmine, lisateenuste pakkumine
Mtü PNV kroonika ülestähendamine Kindel abimees aruandluse koostamisel
H-veeb registrite täitmine                                     Statistilise aruandluse alus Statistilise aruandluse alus
Naiste tugigrupid Iseseiva eluga hakkamasaamise toetamiseks
Varjupaiga lastele tugiteenused Lapsed sotsialiseeruvad
Mtü liikmete koolitus Erialaste teadmiste täiendamine
Reklaammaterjalide uuendamine                            Oma tegevuse konkreetsem kajastamine      Tegevuste kajastamine
Teavitusmaterjali levitamine Kogukonna teavitamine abivõimlaustest
Osalemine võrgustiku ümarlaudadel Koostöövõimaluste kasutamine 
Seminar "Vägivald on lähedal"E/N Koostöö sotsiaaltöötajatega
Ümarlaud võrgustikule (Kodanik) Koostöö tõhustamine
Meediaga koostöö Kogukonna teavitamine
Üldkoosolek Liikmeskonnale info
Mtü PNV aastapäev Koosolemine ühendab
Osalemine erinevatel üritustel Info jagamine ja koostöö sõlmimine
Ettepanekud "Aasta tegijaks" Toetajate tunnustamine
Kodulehe uuendamine Info parem kättesaadavus
Toetajaliikmete informeerimine Kogukonna informeerimine abivõimalustest
Raamtukogu ettevalmistamine Info kättesaadavuse laiendamine